הבלוג השישי למנייננו
אומרים לי שצריך לכתוב רק על ספרים, כי הלוא לכך נוצר, שתכיר/י את ספריי.
אני יודעת מראש שלא אוכל לעמוד בהסתגרות. הופכת עולמות הוא בלוג דעתן, כך שתקרא/י כאן גם על מעשי גינון, שמסורה לו, הסביבה, הפיזית והחברתית, הבריאות והנתיבים אליה, השואה והדרכים ממנה אל חדוות היצירה והחיים. נעים להכיר!

מה אתן אומרות על התרגיל החדש של המדינה השובבה?


לח"כ שלום,

אני פונה אליך ואלייך לקראת דיון ועדת הכלכלה בעניין ייעוד הכספים מקרן הפיקדון.

1. ניהול הקרן.

1.א.

ראשית לכל אבקש מחברי ועדת הכלכלה וממך אישית כי תואילו לבדוק את התנהלות הקרן וחשבונותיה וללבן איך אירע שבקרן יש רק 11(אחד עשר) מליון שקלים בלבד.

1.ב.

מן העיון בסיפא של חוק פקדון הבקבוקים מתברר: ". מועד התחילה נדחה מיום 1.4.2001 ל־1.10.2001 בצו שפורסם בק"ת 6099, התשס"א, עמ' 723.”

משמע, החוק מקויים מזה 14 שנים, חודש אחד ו-22 יום.

1.ג.

בתקופה זו אנכי וכל אזרח במדינה, מקטן ועד גדול רכשנו מדי שנה מאות רבות של בקבוקים ומיכלים חייבי פיקדון – אם לא למעלה מזה – אותו שילמנו בנאמנות אף כי לא תמיד הקפדנו על גבייתם חזרה, מטעמים שונים.

1.ד.

האם כספי ההפרשים שבין גביית הפקדון להשבתו הגיעו לקרן? האם דו”חות הקרן נבדקו על ידי מבקר חיצוני? האם יש לקרן תקורה ואם כן מהי, מי אישר אותה והאם היא עומדת בכללי מנהל תקין?

2. לשאלת הנהנים מכספי הקרן.

2.א.

החוק קובע מפורשות בסעיף 21. כי "הכספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו לעידוד המיחזור של מכלי משקה, לכל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק זה או את אכיפת הוראותיו וכן למטרות הקרן לפי הוראות סעיף 10)ב( לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, הכל כפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.”

2.ב.

החוק והדעת אומרים כי כספי הפקדון – שנלקחו מכלל תושבי המדינה ולא רק מתושבי ותושבות חיפה – שייכים לכלל וחייבים לשרת את הכלל.

2.ג.

מסירת הכספים לעיריית חיפה בלבד מפירה את חובת הקרן כלפי כלל האזרחים וגם פוגעת במוטיבציה למחזר, המובאת מפורשות בסעיף 21 שלעיל של החוק . או אז ייאמר "הנה אפילו בנושא קדוש זה עושים סחר–מכר פוליטי. נחכה לשר שיהיה חבר לראש הכפר/העיר שלי, אם כך דברים מתנהלים בימינו.”

2.ד.

צא וראה/צאי וראי שבעיית זיהום האוויר בחיפה אינה נובעת ממכוניות האיסוף אלא מסיבות חמורות ויסודיות, בגדר פיקוח נפש, שידועות לכל ואין כאן מה לחזור עליהם. פתרונן דורש מעורבות רבת עוצמה של המדינה, מיידית. משרד איכות הסביבה חייב להתמסר לתיקון מיידי – טוטאלית ולא בטלאי מדולדל של 11 מליון ש”ח.

3. נותר ללבן, מהי המטרה הנאמנה לחוק ולמטרותיו וראוייה לקידומה בכספי קרן הפיקדון?

3.א.

בהחלט ניתן לומר שמיחזור הבקבוקים אינו בספק יותר, והוא מובן ומקויים בכל.

הריני להציע לשיקולכם/ן שקרן הפיקדון תשמש לקידום מיחזורים נוספים שטרם זכו אצלנו להגשמה.

3.א.1

מיחזור שיירי הקפה. אלה מהווים פסולת של אלפי טונות בשנה – תוצרת בתי הקפה – לשם שימוש כקומפוסט, הידוע ומוכח במחקרים אקדמאיים לרוב, כדשן רב תכליתי וחיפוי חוסך מים. בתי הקפה מוכנים למסור את השיירים לאזרחים או לגופים כגון בתי ספר/גני ילדים/ גנים ציבוריים – אלא שהעיריות אוסרות עליהם להניח בחוץ מיכל לאיסוף שקי השיירים בידי המגננים. כך נוספים אל האשפה אלפי טונות ‘פסולת’ אורגנית מיטיבה זו – שבידוע מעצם היותה אורגנית – כאשפה היא פוגעת בשכבת האוזון ומזיקה.

3.א.2.

מיחזור פסולת אורגנית מהמטבח (ולכן אף היא פוגעת בשכבת האוזון).

לכך ראוי שבשילוב כוחות ארצי יתקיים מסע הסברה ובה בעת יחולקו קומפוסטרים במחיר סמלי לכל חצר בית בישראל, בין אם לשימוש גינת הבית – ככל שהיא קיימת – ובין לשימוש העיריות שיאספו את תכניהם במיכלים מיועדים לכך. יעבדו לקומפוסט בגינון הציבורי – לטובת איכות הסביבה.

אלה רק שתי דוגמאות והמשותף להן ולבקבוקים המשומשים– פעולת המיחזור.

החוק והקרן נועדו לעודד מיחזור. ברמה ארצית.

לעיריית חיפה ודומותיה נועדו תקציבים רציניים בהרבה, שלא באים כדי לצאת ידי חובה כי הנה יש לשרוף כספים (ההלצה מספרת של”ג בעומר נוסף נחגג בישראל בסוף שנת הכספים) – אלא תקציב הבא לפתור בעיה קיומית ענקית, לאלתר. תקציב שניתן לגייס, גם אם לוביסט–שתדלן ושולחיו ירדפונו מרה – על ידי מיסוי ישיר של המזהמים הידועים לרעה ומלוטפים יתר על המידה.

קורינה הסופרת

מייל זה נשלח באמצעות

www.epart.co.il

לקחת חלק במה שקורה בכנסת

בכל זמן, מכל מקום

#הקרןמכספימיחזורבקבוקים #מיחזורבקבוקים #המשרדלאיכותהסביבה #חשיפה #משרדהאוצר #ועדתהכלכלהשלהכנסת #קורינההסופרת #שייריקפה #מיחזור #עירייתתלאביב #שפיות

1 view0 comments

Recent Posts

See All
כאן נרשמים לעדכונים, טיפים ולחישות:
 סדנא לקריאה יוצרת

Contact ליצירת קשר

קורינה הסופרת

הוצאת חודנה

ת.ד. 53007 תל אביב 6153001

hasofferettcorinnabooks@gmail.com

מכתבים הם שמחה

© כל הזכויות שמורות לקורינה הסופרת | איורים: אוקסנה גריבינה. 

    עטיפות ספרים: סטודיו דוד טרטקובר, דנה גז ותרומת קרן מ.ק. אשר

.Copyright 2002-2019 © Corinna Hasofferett Tel-Aviv, Israel All rights reserved | Art by Oksana Grivina.

Book covers: Studio David Tartakover, Dana Gez, M. C. Esher Fund Donation